- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Medisch Pedicure Praktijk Carmen

 

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Praktijk Carmen en een cliënt waarop Medisch Pedicure Praktijk Carmen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Medisch Pedicure Praktijk Carmen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Medisch Pedicure Praktijk Carmen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan  Medisch Pedicure Praktijk Carmen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Praktijk Carmen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Praktijk Carmen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Medisch Pedicure Praktijk Carmen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Medisch Pedicure Praktijk Carmen vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL 89 RABO 0171223144
ten name van Medisch Pedicure Praktijk Carmen te Nijkerk
onder vermelding van het volledige factuurnummer.
Na de 1e herinnering zal het incassobureau Pro te Nijkerk worden ingeschakeld.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Medisch Pedicure Praktijk Carmen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch Pedicure Praktijk Carmen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch Pedicure Praktijk Carmen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Medisch Pedicure Praktijk Carmen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Praktijk Carmen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Medisch Pedicure Praktijk Carmen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure Praktijk Carmen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Medisch Pedicure Praktijk Carmen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Praktijk Carmen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Praktijk Carmen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Medisch Pedicure Praktijk Carmen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Medisch Pedicure Praktijk Carmen meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure Praktijk Carmen.
Medisch Pedicure Praktijk Carmen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Praktijk Carmen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Praktijk Carmen het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Praktijk Carmen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Contact:

 

Medisch Pedicure Praktijk Carmen
Gezondheidscentrum "De Nije Veste"
Oranjelaan 83-85
3862 CX Nijkerk
033-7210537
info@medischpedicurepraktijkcarmen.nl